REGULAMIN PROMOCJI
„BABCIA”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji o nazwie „BABCIA”, zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customercare@samarite.eu (zwana dalej „Organizatorem”).
1. Czas trwania Promocji:
Promocja ,,BABCIA” będzie trwać do dnia 20.01.2022 r. do godz. 24:00 („Okres Obowiązywania”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja obejmuje rabat w wysokości „15%” na  Mini Supreme Gift Set .
4. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach na Instagramie i w newsletterze (zwana dalej: „Ofertą Promocyjną”).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być́ każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność́ do czynności prawnych lub Konsument – Przedsiębiorca), który dokona w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu Mini Supreme Gift Set oraz wyrazi chęć́ udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji (,,Uczestnik’’).
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 15% wyłącznie na produkt Mini Supreme Gift Set. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego: „BABCIA”
3. Promocja dotyczy zakupu przez Uczestnika promocji wyłącznie wymienionych wyżej produktów (wymienionych w paragrafie 2 ust 1 niniejszego Regulaminu) „www.samarite.eu”.
4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
6. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
7. Jeśli którekolwiek z postanowień́ Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują̨ i pozostają̨ w pełnej mocy oraz są̨ nadal wiążące i wykonalne.
8. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
9. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
b) skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają̨ ani nie ograniczają̨ prawa do reklamacji związanej z rękojmią̨ lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.01.2022 r.

REGULAMIN PROMOCJI
„Kartki świąteczne 2021”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji o nazwie „Kartki świąteczne 2021” zwanej dalej „Promocją” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customercare@samarite.eu (zwana dalej „Organizatorem”).
1. Czas trwania Promocji:
Promocja ,,” będzie trwać od dnia 15.12.2021 r. do 31.01.2022 r. do godz. 23:59 („Okres Obowiązywania”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja obejmuje rabat w wysokości „15%”.
4. Klienci otrzymają informację o Akcji Promocyjnej, jej zasadach i terminach obowiązywania na kartkach świątecznych (zwana dalej: „Ofertą Promocyjną”).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji są osoby, które otrzymały kartkę świąteczna z kodem rabatowym i dokonają w Okresie Obowiązywania Promocji zakupu min. jednego lub kilku produktów pielęgnacyjnych tj. Samarité Divine Cream, Samarité Divine Elixir Samarité Divine Secret Serum, Samarité Supreme Balm, Samarité Supreme Mini Balm, Samarité Supreme Cleanser oraz wyrazi chęć́ udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie Promocji (,,Uczestnik’’).
2. Uczestnikowi Promocji przysługuje rabat w wysokości 15% wyłącznie na produkty pielęgnacyjne marki Samarité i na torbę The Big Bag. Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora po wpisaniu przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego znajdującego się na otrzymanej kartce świątecznej
3. Promocja dotyczy zakupu przez Uczestnika promocji wyłącznie wymienionych wyżej produktów (wymienionych w paragrafie 2 ust 1 niniejszego Regulaminu) „www.samarite.eu”.
4. Oferta promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, kodami zniżkowymi i voucherami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera.
5. Oferta promocyjna może być wykorzystana tylko raz
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
7. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać́ się z treścią̨ Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień́ Regulaminu.
8. Jeśli którekolwiek z postanowień́ Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują̨ i pozostają̨ w pełnej mocy oraz są̨ nadal wiążące i wykonalne.
9. Każdy Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania.
10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji istotnie wpływających na prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;
b) skrócenie terminu obowiązywania Promocji związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają̨ ani nie ograniczają̨ prawa do reklamacji związanej z rękojmią̨ lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.12.2021 r.

REGULAMIN
Vouchera Intimissimi 15%

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wydawca vouchera o nazwie Intimissimi zwanej dalej „Voucher” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, REGON 300281484 e-mail: customercare@samarite.eu (zwana dalej „Organizatorem”).
1. Okres obowiązywania Vouchera. Voucher ważny będzie do 28 lutego 2022 roku („Okres Obowiązywania”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).
3. Voucher obejmuje rabat w wysokości „15%”.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

1. Voucher zniżkowy obowiązuje do 31 stycznia 2022 roku („Okres Obowiązywania”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.samarite.eu (,,Sklep internetowy”).
3. Voucher obejmuje rabat w wysokości „15%” na produkty Samarite z wyłączeniem bonu prezentowego
4. Voucher nie łączy się z innymi promocjami lub rabatami oferowanymi przez Organizatora, w szczególności nie łączy się z rabatem przyznawanym w związku z subskrypcją newslettera.
5. Warunkiem udzielenia zniżki jest wpisanie kodu rabatowego znajdującego się na otrzymanym Voucherze
6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady wykorzystywania vouchera. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących akcji Intimissimi mają charakter jedynie informacyjny.
7. Jeśli którekolwiek z postanowień́ Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują̨ i pozostają̨ w pełnej mocy oraz są̨ nadal wiążące i wykonalne.
8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu vouchera w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny rozumianej jako:
a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i obsługę voucherów zniżkowych
b) skrócenie terminu obowiązywania vouchera związanych w szczególności z wyczerpaniem zapasów produktów objętych Promocją;
c) zmiana sposobu udzielania rabatu spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają̨ ani nie ograniczają̨ prawa do reklamacji związanej z rękojmią̨ lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.samarite.eu
3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu: www.samarite.eu w zakładce „Regulamin promocji”.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.samarite.eu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.11.2021 r.

Dołącz do nas Jak tylko produkt powróci na stan poinformujemy Cię w wiadomości e-mail.
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
0