REGULAMIN KONKURSU
„Roczny zapas Samarité”

§1
ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu „Roczny zapas Samarité” zwanego dalej „Konkursem” jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą jako Zeme Pharm Anna Mrowińska, al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2, 00-580 Warszawa, NIP 9680876255, REGON 300281484 e-mail: customercare@samarite.eu (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Instagram lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Instagram lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§2
CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs, tj. faktyczne przyjmowanie zgłoszeń i rozstrzygnięcie Konkursu, jest organizowany w okresie od dnia 3 stycznia 2022 roku do 14 stycznia 2022 roku.
2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem serwisu Instagram od dnia 3 stycznia 2022 roku do 10 stycznia 2022 r. do godz. 23:59:59.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.
4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§3
UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do użytkowników Instagrama.
2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (zwane „Uczestnikami”) które:
a. mają zarejestrowane, aktywne konto i są zalogowane w serwisie Instagram;
b. wykonają Zadanie Konkursowe, o którym mowa w § 4 poniżej;
c. ukończyły 13. rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają zdolność́ do czynności prawnych odpowiednio: i) pełną – w przypadku osób pełnoletnich oraz ii) ograniczoną – w przypadku osób, które ukończyły 13 rok życia. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat, mogą̨ wziąć́ udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Konkursie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice), chyba że posiadają one pełną zdolność do czynności prawnych. Skan podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego takiej osoby, zawierającego wyraźną̨ zgodę̨ na jej udział w Konkursie, powinien zostać́ wysłany na adres: customercare@samarite.eu, zaś́ oryginał na adres pocztowy Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. W takim przypadku przekazanie nagrody w Konkursie jest uzależnione od doręczenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w czasie trwania Konkursu. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
4. Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie w całym konkursie.

§4
ZADANIE KONKURSOWE

1. W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik musi opowiedzieć lub napisać w poście lub InstaStories na swoim profilu za co kocha Samarité oraz otagować profil @samariteoriginal
2. Po opublikowaniu InstaStories bądź posta, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Uczestnik musi udostępnić na instastories na swoim profilu post konkursowy opublikowany na profilu @samariteoriginal, a jednocześnie polubić post i napisać komentarz pod postem. Post konkursowy zostanie opublikowany na profilu @samariteoriginal w dniu 3 stycznia 2022 roku.
3. Czynności opisane w ust. 1-3 powyżej zwane dalej będą „Zadaniem Konkursowym”.
4. Publikując i zgłaszając Zadanie konkursowe, Uczestnik oświadcza, iż jest on jego wyłącznym autorem i wyraża nieodwołalną zgodę na jego dalszą publikację i rozpowszechnianie w sieci Internet, w szczególności w mediach społecznościowych, przez Organizatora wraz ze zgodą na opublikowanie jego imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na portalu Instagram w celu oznaczenia autorstwa Zadania konkursowego przy okazji korzystania z Zadania konkursowego przez Organizatora na zasadach jak wyżej. Uczestnik udziela ww. zgody nieodpłatnie.
5. Zadania Konkursowe zgłoszone w sposób inny niż określony w § 4 ust. 1-5 nie będą podlegały analizie, a tym samym nie będą brały udziału w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszenia konkursowego, jeśli będzie ono zawierać treści lub materiały:
a. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;
b. w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);
c. dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język czy religię oraz nawołujące do przemocy;
d. obraźliwe i wulgarne lub o charakterze pornograficznym;
e. zawierające treści reklamowe jakiejkolwiek marki innej niż Samarité;
f. naruszające inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie.

§5
NAGRODY

1. Jury – Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, wybierze jednego zwycięzcę spośród konkursowych zgłoszeń Uczestników (zwanych: „Zwycięzcami”).
2. Uczestnik, który zgłosił do Konkursu więcej niż jedno rozwiązanie Zadania Konkursowego (opublikował więcej niż jeden komentarz konkursowy) może zostać nagrodzony tylko raz.
3. W Konkursie zostaną przyznana jedna nagroda rzeczowa dla Zwycięzcy w postaci rocznego zapasu kosmetyków, tj.:
a. 4 x Supreme Cleanser
b. 4 x Divine Secret Serum
c. 6 x Supreme Balm
d. 8 x Divine Cream
e. 2 x Divine Elixir
f. 2 x Mini Supreme Gift Set
g. 1x Torba Big Bag
4. Organizator Konkursu przyznaje Zwycięzcy Konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, która zostanie potrącona przez Organizatora Konkursu jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.1426 t.j. z późn. zm.) i wpłacona na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
5. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy Konkursu w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia dostarczenia danych niezbędnych do wysyłki nagród przez wszystkich laureatów w regulaminowym czasie, tj. w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.
6. Nagroda zostanie przekazana, na koszt Organizatora Konkursu, na wskazany za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zwycięzcę Konkursu adres korespondencyjny na terenie Polski.
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

§6
PRZYZNANIE NAGRÓD

1. Zwycięzcę Konkursu wyłoni jury konkursowe powołane przez Organizatora
2. Jury wybierze Zadanie konkursowe, które spełnia warunki Konkursu oraz w ocenie członków Jury będzie najbardziej kreatywne i odzwierciedli odpowiedź na pytanie konkursowe.
3. Wyniki konkursu, wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na portalu Instagram Zwycięzcy, zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu na stronie portalu Instagram profilu @samariteoriginal, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
4. Zwycięzca ma obowiązek przekazać swoje dane do wysyłki nagrody w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników. W przypadku niedostarczenia tych danych bez podania przyczyny, Nagroda pozostaje do rozdysponowania przez Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę Uczestnikowi, który w ocenie Komisji przygotował kolejne najlepsze Zadanie Konkursowe.

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego na przesyłce) pod adresem Organizatora wskazanego w § 1 Regulaminu z dopiskiem „Konkurs roczny zapas Samarite”.
2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
3. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane wyłącznie w celu jej obsługi i rozpatrzenia, a podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres pocztowy lub mailowy podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji są ostateczne.

§8
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Anna Mrowińska, zwana dalej „Administratorem”.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
a. w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Konkursie;
b. w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Konkursie, w tym w szczególności w celu przyznania nagrody oraz w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
c. w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych;
d. w celach związanych z aktywnością̨ jako lojalnego klienta;
3. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:
a. osoba, której dane dotyczą̨, wyraziła zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą̨, przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d. przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych (w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy zaangażowani w przygotowanie oraz przeprowadzenie Konkursu w tym pracownicy Działu Marketingu, Promocji, Statystyk, Obsługi Klienta i Sprzedaży, Księgowości, firma prowadząca serwis internetowy firma prowadząca serwis logistyczny, firmy drukarskie, firmy kurierskie.
5. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają̨ tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
a. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
b. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
c. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
d. usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Uczestnika Konkursu nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Uczestnicy mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
f. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
g. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),
h. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),
i. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.
8. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
9. W celu skorzystania z praw określonych w § 8 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się̨ z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: anna.mrowinska@zemepharm.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 8 ust. 1 lit. a.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia Konkursie.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod linkiem: https://samarite.pl/regulamin-konkursu/
2. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika (osobę dokonującą rejestracji w ramach Konkursu) bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie.
3. Wykluczeniu będzie podlegała także osoba, która w związku z Konkursem naruszyła prawa lub dobre imię Organizatora lub która w celu uzyskania Nagrody podejmowała działania sprzeczne z intencją Konkursu i zasadami współżycia społecznego, w tym wykorzystywała luki w systemie informatycznym Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Konkursem spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
5. Uczestnik jest odpowiedzialny za treść Zadania Konkursowego – zgłoszenia i w tym zakresie zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację Zadania Konkursowego lub dalsze jego rozpowszechnianie i publikowanie przez Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia czasu trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
7. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
8. Informacje o zmianach w Regulaminie będą podawane na profilu Samarité na Instagramie: @samariteoriginal wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
9. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2022 roku.

REGULAMIN KONKURSU
„Asia W.L”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą ,,Asia W.L” (dalej: „Konkurs”) jest Zeme Pharm Anna Mrowińska., z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, 00-580 REGON 30028148 NIP: 9680876255 zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.
1.2. Konkurs trwa od 15.12.2021 r. do 17.12.2021 r.
1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Unii Europejskiej.
1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na oficjalnym Profilu Asia Przenicka (@asia.w.l) • Zdjęcia i filmy na Instagramie na Instagramie. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
1.5. Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin;
Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;
Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;
Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie Instagram.com

§2
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy posiadają profil w serwisie Instagram (zgodny z regulaminem portalu Instagram)
i spełnią poniższe warunki konkursowe:
a)posiadają konto na portalu Instagram
b) w komentarzu pod wpisem o konkursie odpowiedzą na pytanie konkursowe :
Napisz jaki prezent świąteczny od Samarité podarowałabyś swojej przyjaciółce i dlaczego. Oznacz ją i wygrajcie prezenty od Samarité
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
2.3.W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy.
2.4. Bez względu na ilość zamieszczonych komentarzy, ta sama osoba może wygrać nagrodę tylko raz.
2.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
2.6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
2.8. Nagrody w konkursie:
1: Dwa zestawy Samarité Divine &Supreme
2. Dwa zestawy Samarité Supreme Gift Set

§3
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD KONKURSOWYCH

3.1. Zadanie każdego Uczestnika Konkursu polega na:
b) w komentarzu pod wpisem o konkursie odpowiedzą na pytanie konkursowe
Napisz jaki prezent świąteczny od Samarité podarowałabyś swojej przyjaciółce i dlaczego. Oznacz ją i wygrajcie prezenty od Samarité
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osób trzecich. Usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanej przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach komentarzy, które:
• są obraźliwe;
• nawołują do agresji;
• obrażają osoby trzecie;
• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
• naruszają prawa autorskie osób trzecich;
• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
• propagują spożywanie alkoholu;
• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż
zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin
3.4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram
d) naruszają regulamin serwisu Instagram
3.5. Nagrody zostaną przyznane 2 osobom ( nagroda dla osoby wygranej plus dla osoby która oznaczy ) których odpowiedzi będą najbardziej interesujące dla Komisji.
3.6. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.
3.7. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę. O wyborze nagrody dla zwycięzcy decyduje Organizator.
3.8. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju.
3.9. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§4
OGŁASZANIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

4.1. Informacje o wynikach Konkursu umieszczone zostaną do 20 grudnia 2021 roku na profilu na Instagramie Asia Przenicka (@asia.w.l) • Zdjęcia i filmy na Instagramie
4.2. Zwycięzca Konkursu w terminie do 24 godzin od opublikowania postu z wynikami, o którym mowa w pkt 4.1, jest zobowiązany przesłać za pomocą wiadomości prywatnej swoje dane
4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, i numerem telefonu, adres email
4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
4.5. W [przypadku niepodania danych w ciągu 24 zgodnie z punktem 4.2 bądź podania danych nieprawdziwych w rozumieniu punktu 4.4 Organizator przyznaje nagrodę kolejnej wybranej przez siebie osobie
4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.
4.7. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu dostarczenia nagrody tylko na terenie Polski. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: customercare@samarite.eu. Tytuł e-maila: Reklamacja: Konkurs „Asia W.L”. Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Zeme Pharm Al. Jana Sucha 3/2 00-580 Warszawa.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
6.3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w zgłoszeniu do konkursu jak również dane publicznie dostępne w ramach profilu Uczestnika Konkursu, który Uczestnik Konkursu wykorzystał do dokonania zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
6.4. Na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może żądać w każdej chwili ich poprawienia lub usunięcia.
6.5. Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajdują się pod adresem Polityka prywatności sklepu – Samarité (samarite.pl)

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.samarite.eu
7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

Samarité 12.11.2021

REGULAMIN KONKURSU
„TELETURNIEJ SAMARITÉ”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod nazwą Teleturniej Samarité [dalej: „Konkurs”], jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Mrowińska Zeme Pharm z siedzibą w Warszawie, przy Al. J. CH. Szucha 3/2 (00-580), NIP: 9680876255, REGON: 300281484 [dalej: „Organizator”].
2. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.

§2
CZAS TRWANIA, TEYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs ma charakter cykliczny i będzie organizowany raz w miesiącu począwszy od dnia 01.09.2021 r. jako transmisja Facebook Live za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook [dalej: Teleturniej], aż do odwołania.
2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu będzie następowało każdorazowo w trakcie trwania Teleturnieju.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie miało miejsce każdorazowo po zakończeniu danego Teleturnieju.
4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
5. Konkurs prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś przepisy art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

§3
UCZESTNICY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do każdej osoby, która obserwuje na portalu społecznościowym Facebook profil marki Samarité (https://www.facebook.com/Samariteoriginal) oraz uczestniczy w Teleturnieju.
2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne [dalej: Uczestnicy], które:
a. obserwują na portalu Facebook profil marki Samarité (https://www.facebook.com/Samariteoriginal);
b. ukończyły 13. rok życia, stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają zdolność do czynności prawnych odpowiednio: a) pełną – w przypadku osób pełnoletnich oraz b) ograniczoną – w przypadku osób, które ukończyły 13 rok życia. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat, mogą̨ wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Konkursie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice), chyba że posiadają one pełną zdolność do czynności prawnych. Skan podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego takiej osoby, zawierającego wyraźną zgodę na jej udział w Konkursie, powinien zostać wysłany na adres e-mail: customercare@zemepharm.com. W takim przypadku przekazanie nagrody w Konkursie jest uzależnione od doręczenia Organizatorowi pisemnego oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
c. są konsumentami, tj. nabywają produkty bez bezpośredniego związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego) albo osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą będących przedsiębiorcami-konsumentami (zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego), tj. dokonującymi z Organizatorem czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzona przez nich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę-konsumenta działalności gospodarczej, udostępnionego w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie, możliwe jest jedynie w trakcie trwania każdorazowej edycji Teleturnieju. Zgłoszenie się do udziału w terminie późniejszym lub zgłoszenia z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
4. Uczestnik może brać udział w Konkursie przy każdej kolejnej edycji Teleturnieju, jednak jedynie do momentu otrzymania Nagrody. Po otrzymaniu Nagrody zgłoszenia uczestnika w kolejnych edycjach Teleturnieju będą pomijane.

§4
ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadaniem konkursowym będzie udzielenie odpowiedzi na 10 (słownie: dziesięć) pytań zamkniętych z trzema wariantami odpowiedzi zadawanych przez przedstawiciela Organizatora w trakcie Teleturnieju.
2. Pytania skierowane będą do wszystkich osób Uczestników Teleturnieju.
3. Pytania, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu – będą opracowywane uprzednio przez komisję konkursową – zadawane będą w formie ustnej w trakcie trwania Teleturnieju.
4. Każda edycja teleturnieju zawierać będzie inny zestaw pytań.
5. Nagrodę, o której mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, otrzyma ten Uczestnik, który pierwszy odpowie poprawnie na wszystkie pytania w komentarzu na portalu Facebook pod prowadzonym Teleturniejem.
6. Odpowiedź na wszystkie pytania musi być zawarta w jednym komentarzu. Odpowiedzi rozbite na wiele komentarzy nie będą uwzględniane.
7. W przypadku gdy żaden z Uczestników nie odpowie na wszystkie pytania poprawnie, zwycięzcą zostanie ta osoba, która jako pierwsza udzieliła poprawnych odpowiedzi na największą ilość pytań.
8. Przy ocenie pierwszeństwa Organizator będzie brał pod uwagę czas publikacji komentarza na portalu Facebook, który wskazany będzie przy konkretnym komentarzu.

§5
NAGRODA

1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora przygotuje pytania konkursowe, na które będą musieli udzielić odpowiedzi Uczestnicy w każdej kolejnej edycji Teleturnieju.
2. Każdy Uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz w toku trwania całego Konkursu.
3. W każdej edycji Teleturnieju będzie przyznawana jedna nagroda.
4. Nagrodę stanowi zestaw kosmetyków, na które składają się Divine Cream, Mini Supreme Balm i Mini Supreme Cleanser marki Samarité o łącznej wartości … zł (słownie: … złotych)/każdy.
5. Organizator Konkursu przyznaje każdemu laureatowi konkursu dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, która zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (i wpłacona na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego).
6. Nagrody będą przyznawane laureatom Konkursu bezpośrednio po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytania, o których mowa § 4 ust. 5 Regulaminu.
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani żadną inną formę rekompensaty.

§6
PRZYZNANIE NAGRODY

1. Uprawnionymi przez Komisję Konkursową do przyznania nagrody na podstawie udzielenia prawidłowych odpowiedzi przez Uczestnika na pytania będzie pracownik Organizatora prowadzący Teleturniej, po spełnieniu przez Uczestników warunków, o których mowa w § 4 ust. 5-8 Regulaminu.
2. Komisja Konkursowa wraz z opracowaniem pytań, które zadawane będzie Uczestnikom w trakcie Teleturnieju, opracuje również prawidłową odpowiedź na pytania, które będą uprawniać do otrzymania Nagrody.
3. Niezwłocznie po ustaleniu Uczestnika uprawnionego do otrzymania nagrody, pracownik wyznaczony przez Organizatora skonstatuje się z danym Uczestnikiem w celu ustalania szczegółowych informacji o Uczestniku niezbędnych do przekazania nagrody oraz realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące uczestnictwa w Konkursie mogą̨ być zgłaszane e-mailem na adres customercare@zemepharm.com.
2. Reklamacje mogą być składane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia udziału w Konkursie.
3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, datę udziału w Teleturnieju, jak również opis przyczyny reklamacji.
4. Organizator może zwrócić się do osoby składającej reklamację o jej uzupełnienie o dane wymagane do jej rozpatrzenia.
5. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od ich otrzymania. Odpowiedź będzie przesłana pocztą lub e-mailem na adres podany w reklamacji.
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§8
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych jest Anna Mrowińska, zwana dalej „Administratorem” z którym można się̨ skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: anna.mrowinska@zemeoharm.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. I.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:
a. w celu prawidłowego wytypowania osób uczestniczących w Konkursie;
b. w celu prawidłowego przetwarzania danych osób uczestniczących w Konkursie, w tym w szczególności w celu przyznania nagrody oraz w związku z obowiązkami Organizatora jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych;
c. w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych oraz marketingowych;
d. w celach związanych z aktywnością̨ jako lojalnego klienta;
3. Dane osobowe przetwarzane będą, jeżeli:
a. osoba, której dane dotyczą̨, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie zgodnie z Regulaminem, którego dane dotyczą̨, lub do podjęcia działań́ na żądanie Uczestnika, którego dane dotyczą̨, przed przystąpieniem do Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d. przetwarzanie jest niezbędne w celach reklamacyjnych, windykacyjnych, kontaktowych (w szczególności udzielania odpowiedzi na pytania) oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4. Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy / współpracownicy / podwykonawcy zaangażowani w przygotowanie oraz przeprowadzenie Konkursu w tym pracownicy Działu Marketingu, Promocji, Statystyk, Obsługi Klienta i Sprzedaży, Księgowości, firma prowadząca serwis internetowy firma prowadząca serwis logistyczny, firmy drukarskie, firmy kurierskie oraz call center.
5. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu tak długo, jak wymagają̨ tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo, jak jest to niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do:
a. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
b. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
c. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
d. usunięcia danych osobowych, jeżeli zdaniem Uczestnika Konkursu nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał dane, Uczestnicy mogą żądać, aby Administrator je usunął (art. 17 RODO),
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
f. wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
g. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane Uczestników są przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie lub na podstawie zgody (art. 20 RODO),
h. niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO),
i. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dotyczących narusza przepisy RODO.
8. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
9. W celu skorzystania z praw określonych w § 8 ust. 7-8 Regulaminu należy skontaktować się̨ z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej: …, telefonicznie: … lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w § 8 ust. 1 lit. a.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia Konkursie.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod linkiem: ____________________.
2. Informacje o zmianach w Regulaminie będą podawane na stronie internetowej Organizatora i wchodzić będą w życie z dniem ich publikacji.
3. Informacja o zakończeniu Konkursu będzie podawana na profilu marki Samarité na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/Samariteoriginal).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji świadczeń objętych Konkursem spowodowane podaniem przez Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem … roku.

Dołącz do nas Jak tylko produkt powróci na stan poinformujemy Cię w wiadomości e-mail.
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
0