REGULAMIN “International Creative Competition Samarité 2021”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą “International Creative Competition Samarité 2021” jest Zeme Pharm Anna Mrowińska, z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa, Polska, REGON 30028148 NIP: 9680876255 zwana dalej „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.
1.2. Konkurs rozpoczyna się od godz. 10:00 czasu polskiego dnia 26.04.2021 r.
1.3. Termin nadsyłania prac od godz. 10:00 czasu polskiego dnia 26.04.2021 r. – do 23:59 czasu polskiego, dnia 19.05.2021 r.
1.4. Miejscem Konkursu jest terytorium: Świat.
1.5. Prawem właściwym jest: prawo polskie.
1.6. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, na jakich odbywa się Konkurs.
1.7. Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
1.7.1. Strona internetowa– oficjalna strona internetowa marki Samarité pod adresem www.samarite.eu.
1.7.2. Regulamin konkursu – niniejszy regulamin, dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.samarite.eu;
1.7.3. Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie, zatytułowany “International Crezaative Competition Samarité 2021”;
1.7.4. Praca konkursowa – zaprojektowanie przez Uczestnika kreatywnej grafiki, zgodnie z Techniką oraz Sposobem wykonania, będącej interpretacją jednego z przedstawionych haseł tj. Feel the magic – astrology lub Angels in the Secret Forest, która to praca stanie się identyfikacją wizualną marki Samarité;
1.7.5. Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który spełnia kryteria i zgłosi się do udziału w Konkursie;
1.7.6. Nagroda – Organizator przewidział dwie nagrody główne w łącznej kwocie 2.000,00 USD – tj. 1.000,00 USD za Pracę konkursową Feel the magic – astrology oraz 1.000,00 USD za Pracę konkursową Angels in the Secret Forest; oraz trzy nagrody pocieszenia w postaci zestawów kosmetyków Samarité o szacunkowej wartości 200,00 USD każdy zestaw za trzy wyróżnione Prace konkursowe Feel the magic – astrology i/lub Angels in the Secret Forest oraz wykorzystanie Pracy konkursowej w materiałach marketingowych online i drukowanych Organizatora z podaniem imienia i nazwiska autora; wypłata lub wysyłka Nagrody uwarunkowana jest uprzednim prawidłowym własnoręcznym podpisaniem przez Zwycięzcę Załącznika oraz wysłaniem go Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
1.7.7. Feel the magic – astrology – hasło będące podstawą wykonania pracy Konkursowej, którego inspiracją mają być m.in. magia, kosmos, znaki zodiaku, tarot itp. Praca ma wspierać komunikację marki pielęgnacyjnej -ze szczególnym uwzględnieniem, iż naturalnym środowiskiem marki Samarité jest las;
1.7.8. Angels in the Secret Forest – hasło będące podstawą wykonania pracy Konkursowej, którego inspiracją mają być m.in. anioły, anielskie włosy, las, paprocie, tajemniczy ogród.
1.7.9. Technika – sposób wykonania pracy konkursowej dopuszczony przez Organizatora, tj. rysunek/ilustracja/kolaż wykonane w technice cyfrowej;
1.7.10. Wynik – informacja o wynikach Konkursu, opublikowana najpóźniej w dniu 21 maja 2021 r. o godzinie: 12:00 czasu polskiego na stronie www.samarite.eu oraz w mediach społecznościowych Instagram/@samariteoriginal i Facebook/@Samarité Organizatora wskazująca Zwycięzców Konkursu;
1.7.11. Utwór – dzieło stworzone przez Uczestnika Konkursu zgodnie z założeniami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie, będące utworem oryginalnym, nie obciążonym jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszającym w jakikolwiek sposób praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skierowania przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń związanych z Utworem, w szczególności w zakresie jej autorstwa, Uczestnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich działań w celu zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności oraz naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody;
1.7.12. Pola eksploatacji – sposoby wykorzystania Utworu przez Organizatora Konkursu, wskazane w Załączniku;
1.7.13. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik Konkursu, który po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych oraz artystycznych zwyciężył w Konkursie, tj. został wskazany jako Zwycięzca przez Komisję Konkursową i jest uprawniony do otrzymania alternatywnie jednej z nagród głównych lub nagród pocieszenia po zwarciu z Organizatorem Umowy będącej Załącznikiem do Regulaminu; Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia Zwycięzcy nagrody głównej w przypadku braku satysfakcjonującej pracy konkursowej zgodnej z założeniami Organizatora.
1.7.14. Załącznik nr 1 – wzór Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu przez Zwycięzcę na rzecz Organizatora Konkursu, której prawidłowe zawarcie przez Strony – Zwycięzcę oraz Organizatora, tj. prawidłowe własnoręczne podpisanie i wysłanie przez Zwycięzcę do Organizatora stanowi podstawę do wypłaty lub wysłania Nagrody; stanowiący załącznik do Regulaminu;
1.7.15. Sposób wykonania – sposób wykonania pracy Konkursowej przez Uczestnika, wymagany przez Organizatora tj.:
– rysunek, ilustracja graficzna lub kolaż;
– plik graficzny, cyfrowy, format zapisu: JPG do 1MG;
– wymiary grafiki: grafika rastrowana minimum 30×30 cm, 72 dpi; grafika wektorowa format minimum 30x30cm. Orientacja: kwadrat
– prace wygrane: plik otwarty w formacie: PSD, AI lub IDD na warstwach w przestrzeni kolorystycznej CMYK, format min 30×30 cm, rozdzielczość 300 dpi
1.7.16. Sposób wysłania Pracy Konkursowej – wyłączny sposób wysłania Pracy Konkursowej Organizatorowi – jedynie w postaci w wersji elektronicznej; pliki zgłaszane w formacie JPG do 1MB na adres e-mail art@samarite.eu;
1.7.17. Sposób wysyłania Pracy Zwycięskiej – wyłączny sposób wysłania Organizatorowi Utworu przez Zwycięzcę – w postaci pliku otwartego w formacie: PSD, AI lub IDD; rozmiar – grafika rastrowana minimum 30×30 cm, 300 dpi; grafika wektorowa format minimum 30x30cm; orientacja: kwadrat na adres e-mail art@samarite.eu.

2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
2.3. W Konkursie można wziąć udział dowolną ilość razy.
2.4. Bez względu na ilość zamieszczonych zgłoszeń, ta sama osoba może wygrać nagrodę tylko raz.
2.5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
2.6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik deklaruje, że spełnia kryteria, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, jak również wyraża zgodę na opublikowanie na Profilach Organizatora oraz Stronie internetowej nagrodzonej Pracy konkursowej oraz swojego imienia i nazwiska, bądź pseudonimu w przypadku zwycięstwa.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

3. Zadanie Uczestnika

3.1. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie Pracy konkursowej będącej Utworem i przesłanie jej Organizatorowi zgodnie ze Sposobem wysłania Pracy Konkursowej.
3.2. Praca konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Praca konkursowa nie może również naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich.

4. Zasady przyznawania nagród Konkursowych. Zwycięzcy

4.1. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową w której skład wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora (dalej “Komisja Konkursowa”). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4.2. Organizator, na podstawie przesłanych przez Uczestników Konkursu prac wyłoni 2 osoby, które otrzymają Nagrody główne oraz 3 osoby, które otrzymają Nagrody pocieszenia. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, która weźmie pod uwagę inwencję twórczą oraz artystyczną Uczestników, warunki formalne, założenia marki Organizatora.
4.3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem adresu e-mail, który był wykorzystany przez nich do zgłoszenia Pracy konkursowej wraz z Formularzem niezbędnym do wypełnienia. Adres e-mail będzie podstawą do prowadzenia przez Organizatora korespondencji z Uczestnikiem, związanej ze Zwycięstwem w Konkursie. Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi Utworu zgodnie ze Sposobem wysłania Pracy Zwycięskiej.
4.4. Po otrzymaniu informacji o zwycięstwie w Konkursie, Zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 7 dni, przesłania Organizatorowi Formularza otrzymanego w wiadomości e-mail zgodnie z pkt. 4.3.
4.5. Po otrzymaniu Formularza, o którym mowa w punkcie 4.4. Organizator prześle Zwycięzcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, w wiadomości e-mail uzupełniony Załącznik. Zwycięzca zobowiązany jest do wydrukowania Załącznika w dwóch egzemplarzach oraz podpisania obydwu egzemplarzy Załącznika w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz wysłania ich (dwóch egzemplarzy) na własny koszt na adres Organizatora listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres: Zeme Pharm Anna Mrowińska, Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa, Polska. Organizator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Załącznika, podpisze jeden z egzemplarzy Załącznika i odeśle go na własny koszt na adres wskazany w liście (przesyłce) przez Zwycięzcę oraz prześle w terminie 7 dni Zwycięzcy Nagrodę, która została mu przyznana przez Komisję Konkursową za Pracę konkursową. Organizator zastrzega, że opłata związana z przewalutowaniem kwoty Nagrody głównej na walutę posiadacza rachunku obciąża Uczestnika Konkursu.
4.6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na jakikolwiek ekwiwalent.
4.7. W przypadku niepodpisania przez Zwycięzcę Załącznika w terminach wskazanych w punkcie 4.5. Regulaminu, rezygnacji z Nagrody, utraty prawa do Nagrody, nieodebrania Nagrody lub niespełnienia wymogów przyznania Nagrody przez Zwycięzcę, nagroda przechodzi na rzecz kolejnego Uczestnika wybranego przez Komisję Konkursową.
4.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
4.9. Organizator zastrzega, że Komisja Konkursowa uprawniona jest do przyznania Nagród głównych i/lub Nagród pocieszenia nie wyłącznie, tj. w przypadku braku spełnienia przez Prace konkursowe wystarczających wymagań dla uznania, że spełniają oczekiwania Organizatora, w szczególności nie wypełniają punktów 1.7.7. i/lub 1.7.8., Komisja Konkursowa może przyznać jedynie Nagrody pocieszenia lub Nagrody główne.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.
5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: customercare@samarite.eu. Tytuł e-maila: Reklamacja: Konkurs “International Creative Competition Samarité 2021”. Pisemna reklamacja powinna być składana na adres Zeme Pharm Al. Jana Sucha 3/2 00-580 Warszawa, Polska.
5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w reklamacji.

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników Konkursu podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
6.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Anna Mrowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Zeme Pharm”, z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, 00-580 REGON 30028148 NIP: 9680876255.
6.3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres e-mail: anna.mrowinska@zemepharm.com Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę czy żądanie na nasz adres korespondencyjny: Aleja Jana Ch. Szucha 3/2, 00 – 580 Warszawa.
6.4. Administrator celem przeprowadzenia Konkursu będzie przetwarzał dane w postaci: nazwa profilu w serwisie Instagram oraz wizerunek, a w przypadku zwycięzców także: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
6.5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika Konkursu w następujących celach:
6.5.1. przeprowadzenia Konkursu, ustalenia prawa do nagród, ich przyznania, przekazania ich Laureatom Konkursu, opublikowania wyników Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego jakim jest wzięcie udziału w Konkursie, przekazanie danych celem wysyłki nagrody)
6.5.2. obsługi reklamacji – art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
6.5.3. dochodzenia ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (dochodzenie/obrona roszczeń);
6.5.4. realizacji obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagród, prowadzeniem Konkursu – art. 6 ust. 1 lit c) RODO wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
6.5.5. prowadzenia badań, analiz, statystyk – art. 6 ust. 1 lit f) RODO prawnie uzasadniony interes (badanie rynku, potrzeb konsumentów, zapotrzebowania na produkty)
6.6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, organizacją Konkursu i jego promocją, wysyłką nagród a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi Konkursu następujące prawa:
6.7.1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków Organizatora Konkursu, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi wzięcia w nim udziału, otrzymania nagrody;
6.7.2. prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
6.7.3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wobec przetwarzania opartego na przesłance prawnie uzasadnionego interesu;
6.7.4. prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
6.7.5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
6.8. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu Konkursu, a po tym czasie:
6.8.1. w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody– do czasu jej odwołania przez Uczestnika Konkursu,
6.8.2. w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu Uczestnika Konkursu wobec przetwarzania danych osobowych,
6.8.3. w zakresie danych osobowych przetwarzanych w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń,
6.8.4. w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach rozpatrzenia reklamacji – do czasu rozpatrzenia złożonej reklamacji,
6.8.5. w zakresie danych osobowych służących realizacji obowiązków podatkowych –do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
6.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić wzięcie udziału w Konkursie, w przypadku Zwycięzców – podpisanie Załącznika oraz wysłanie Nagrody.

7. Prawa autorskie

7.1.1. Uczestnik, przekazując Organizatorowi Konkursu Pracę konkursową, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do Utworu i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie Pracy konkursowej Organizatorowi Konkursu nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.
7.1.2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora Pracy konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i rozporządzanie treścią tego rozwiązania na potrzeby związane z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem.
7.1.3. Autorskie prawa majątkowe do Nagrodzonych Prac konkursowych oraz prawo do wykonywania opracowań Nagrodzonych Prac konkursowych przeniesione zostaną przez Zwycięzców bezpośrednio na Organizatora Konkursu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, na podstawie Załącznika – Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów. Organizator Konkursu nabywa na własność prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy o prawie autorskim (tj. na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), oraz na polach wskazanych w Załączniku. Wszelkie kwestie związane z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu zostały uregulowane w Załączniku.
7.1.4. Niezawarcie przez Zwycięzcę z Organizatorem Umowy – Załącznika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie i tym samym wygaśnięciem możliwości uzyskania Nagrody.

8. Postanowienia Końcowe

8.1. Załącznik stanowi integralną część Regulaminu, dostępny jest pod adresem: www.samarite.eu/regulamin-konkurs-art/ oraz w siedzibie Organizatora.
8.2. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
8.3. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane według prawa polskiego przez polski sąd właściwy według obowiązujących w Polsce przepisów.
8.4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
8.5. Regulamin wchodzi w życie od dnia 26 kwietnia 2021 r.

Załącznik możesz pobrać tutaj.

POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU
Shopping cart
Brak produktów w koszyku!
0